Jump to content

पात्र

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : योग्य , भांडे , भूमिका , नदीचे पात्र
  • अधिक माहिती : वरील चार शब्द पात्र म्हणून संबोधले जातात.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Right, Pot , Role , River basin
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण