वात

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :दिव्यातील कापूस , एक प्रकारचा विकार
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - A kind of disorder
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण