Jump to content

वाद

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : एखाद्या गोष्टीला धरून राहणे, कुरापत काढणे
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Argument
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण