सोमवार

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :सोमवार= आठवड्याचा एक दिवस,सोमाचा/चंद्राचा दिवस
  • व्याकरण : नाम

उत्पत्ती-[संपादन]

हा तत्सम शब्द आहे. संस्कृत शब्द सोमवारः

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द