हार

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : गळ्यात घालण्याची वस्तू, पराभव
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :पराभव
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी -Defeat
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण