हुतात्मा

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती देणारा
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Martyr ,हिंदी - शहीद
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण