நாக்கு

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
நாக்கு (नाक्कु) - जीभ
  • उच्चार: नाक्कु
• शब्दाची माहिती

நாக்கு (नाम)

  • मानवी शरीराच्या तोंडामधला एक अवयव, जीभ