Add/Edit

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :(FUEL) कार्यशाळेने संगणक प्रणालीं करिता प्रमाणित शब्द :समावेश/संपादन
  • शब्दोच्चार :ऍड/एडिट
  • व्याकरण :
  • वाक्यात उपयोग:
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • तमिळ :