horse

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
horse - घोडा
  • उच्चार:
• शब्दाची माहिती

horse (नाम)