neck

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
neck (उच्चार:नेक) - ग्रीवा, गचांडी
  • उच्चार:नेक
• शब्दाची माहिती

neck (नाम)