गचांडी

Wiktionary कडून
गचांडी
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द