tongue

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
tongue (उच्चार: टंग) - मानवी जीभ
  • उच्चार: टंग
• शब्दाची माहिती

tongue (नाम)

  • मानवी शरीराच्या तोंडामधला एक अवयव, जीभ