கழுத்து

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
கழுத்து (उच्चार:कळुत्तु) - ग्रीवा, गचांडी
  • उच्चार:कळुत्तु
• शब्दाची माहिती

கழுத்து (नाम)